Start / Medlemsservice / Intransport / Invägningshistorik

Invägningshistorik

Invägningens historik

Nya tider - Ny teknik

För intransport av mjölk

2001 läste vi i Nordisk Mejeriindustri, Leif Norrman och jag, en artikel om möjligheten att öka pumphastigheten vid inpumpning av mjölk i tankbilar.

Normal kapacitet för våra dåvarande tankbilar låg på ca. 300 liter/minut och här presenterades möjligheten för inpumpning med hastigheter på upp emot 1000 l./min. I samma artikel presenterades invägning av mjölk i kilo som ett alternativ till inmätning i volym, det som vi vant oss vid att ha som standard.

Vi beslöt att undersöka huruvida dessa, för oss nya system, skulle kunna vara av intresse eller inte. Detta har vi jobbat med sedan 2001. 

 

Pumphastighet

Ett led i att kunna öka pumphastigheten på tankbilarna var att vi utförde en inventering av gårdstankarna hos våra leverantörer för att se om det inte går att öka utloppsröret från nuvarande 51 mm till 63 mm och att ta bort samtliga vinklade utlopp. Vår ambition är att alla nya tankar ska ha 63 mm utlopp för att minska den mekaniska nedbrytningen av mjölken.

 

Mätsystem

Vi har under årens lopp används oss av tre olika mätsystem. Det första var OT mätaren som har sämst noggrannhet. Utrustningen var kalibrerad av Statens Provningsanstalt (SP) och det viktigaste var att bakelithjulet inte var skadat.

Mätutrustning två var digitala flödesmätare som inte var kalibrerade av SP. Utrustningen har bättre noggrannhet än OT –mätaren. Problemet är stor känslighet för luft som begränsar pump hastigheten.
Det tredjesystemet är vågcellerna som är kalibrerade av SP och som har visat sig den bästa noggrannheten.

 

Resultatet av detta har blivit att vi har 10 vågbilar av fabrikat Hobur och 2 levererade från Wedholms, samtliga med vågsystem från M T E.

 

Vågsystem

Norrmejeriers vågsystem är certifierat för vägning inom +/- 10 % lutning. 10 % motsvarar 10 cm per meter.
Inom +/- 10 % lutningen kompenserar vågsystemet lutningen.

När man överstiger 10 % blockeras vägningen och systemet larmar och pumpen startar inte.
10 % är tämligen rätt stor lutning på gårdsplanen och det har visat sig vara ett fåtal gårdar där problem har upp stått.

 

Vi har även gjort tester på vågsystemet där vi har provocerat lutningen på gränsen till att det ska slå ifrån. Vi har under en test period på kopplat in sensorer på varje våg cell Som i sin tur var kopplad till en dator.  När vi har haft en lutning på ca 8 % har kompensator kompenserat upp detta. Som ni ser på diagram nedan.

 

Serie 3 är höger bak våg cell serie 7 är vänster bak våg cell serie 5 är höger fram och serie 1 är vänster fram serie 8 är den totala mängden.
Sammanlagda mängd 3568 Kg.

 

 


 

 

Kalibrering

Kalibreringen av vågsystemet görs i samarbete med Statens Provningsanstalt.
Kalibreringen sker konturenligt för varje två år enligt ett program som är utarbetat av danska Fors som är ett statligt företag som kan likställas med Statens Provningsanstalt. 

Kalibreringen sker med 500 kg vikter som placeras på tankens ställning. Detta sker i tre etapper.
Vikter om 500 kg lyfts upp på tanken till en sammanlagd vikt på 5 ton, därefter kontrolleras vågutrustningen. Vikterna lyfts ned och motsvarande mängd vatten fylls i tanken. Vikterna lyfts upp igen.


Detta upprepas till dess att man har en sammanlagd vikt på 20 ton. Därefter sker en kalibrering efter ett program utarbetat av Fors. Slutligen skrivs protokoll och våg och mätutrustning plomberas.
Vågcellerna har en total avvikelse på +/- 10 kg vid full last.

Den teknik vi använder idag är modern med hög noggrannhet, datoriserad, med bra uppföljning och rättvist mätresultat. Utrustning uppfyller EU:s normer och är kalibrerad av SP.(se.bild)

 

//Peder Nilsson Norrmejerier